×2019-07-15: NEW BRS 2.4.1 version avaliable at GitHub
Height Created Reward Sent #TXs Pool Forger
#12997
2014-09-16 22:20:25 9,503 5,000 3 v2 pool BURST-EEBJ-LD2W-7626-9DWEG
#12996
2014-09-16 22:16:19 9,528 8,607.03 28 (Solo miner) BURST-JXL6-TEX4-PYS6-BMY4H
#12995
2014-09-16 22:15:32 9,500 0 0 (Solo miner) BURST-94CV-7DGV-CTHZ-EQ7N8
#12994
2014-09-16 22:14:42 9,505 3,430.96 4 v2 pool Burstoshi
#12993
2014-09-16 22:10:35 9,556 10,717.07 56 (Solo miner) M4dd0g
#12992
2014-09-16 22:05:16 9,509 2,676.95 9 (Solo miner) BURST-BFFN-UAEX-3WCL-C39QC
#12991
2014-09-16 22:03:23 9,561 7,562.26 61 (Solo miner) manini farm
#12990
2014-09-16 22:00:12 9,551 8,871.4 51 (Solo miner) BURST-VR87-RGKZ-P5YF-7M26W
#12989
2014-09-16 21:59:15 9,506 1,333.88 6 (Solo miner) BURST-TGJP-WWPG-BFLE-9GY98
#12988
2014-09-16 21:57:18 9,541 11,177.9 41 BurstPool BURST-LPXH-LLSZ-MSC9-BNTNJ
#12987
2014-09-16 21:54:19 9,539 11,997.59 39 (Solo miner) BURST-2PWD-JXNJ-DP5V-4DT3K
#12986
2014-09-16 21:53:08 9,539 24,334.45 23 v2 pool Mario
#12985
2014-09-16 21:47:33 9,523 6,340.55 23 v2 pool BURST-GD4M-6MEY-3E9T-DKDZ9
#12984
2014-09-16 21:46:53 9,568 10,782.93 66 burstpool2 BURST-45EM-M6DY-5WVD-FS7PU
#12983
2014-09-16 21:41:56 9,518 3,622.65 18 BurstPool LuisPT
#12982
2014-09-16 21:41:26 9,507 2,601.48 7 (Solo miner) BURST-626S-4W8E-MSG6-ERAUY
#12981
2014-09-16 21:40:13 9,505 13,412.76 5 (Solo miner) vaxman
#12980
2014-09-16 21:35:01 9,531 14,301.12 31 burstpool2 BURST-AVB5-TQVP-VD3S-AZEXG
#12979
2014-09-16 21:32:37 9,501 9,976 1 (Solo miner) M4dd0g
#12978
2014-09-16 21:29:04 9,547 28,972 40 v2 pool BURST-HTF5-W6BT-94FP-EA8UJ
#12977
2014-09-16 21:17:33 9,589 327,222.05 89 (Solo miner) BURST-S7TL-RHM3-H3Z5-F9J45
#12976
2014-09-16 21:14:03 9,546 63,515.75 40 (Solo miner) BURST-9NM6-3F5P-TRNH-F3MBQ
#12975
2014-09-16 20:51:22 9,541 31,883.2 36 v2 pool BURST-SCCB-Q4BK-TN2F-3TRGU
#12974
2014-09-16 20:48:03 9,530 9,585.08 30 v2 pool BURST-JRQ7-FC6Y-83F5-3TASH
#12973
2014-09-16 20:44:46 9,515 4,287.83 14 v2 pool BURST-L2V2-AXNC-VW9G-9XBWM
#12972
2014-09-16 20:30:40 9,697 29,748.82 195 v2 pool dstorm
#12971
2014-09-16 20:24:26 9,515 22,530.36 12 (Solo miner) BURST-NK52-VQDJ-CGJ7-34UWN
#12970
2014-09-16 20:20:17 9,526 446,819.01 24 v2 pool Shl
#12969
2014-09-16 20:17:56 9,517 25,158.55 12 (Solo miner) Mining
#12968
2014-09-16 20:15:39 9,537 17,114.64 18 BurstPool BURST-RSNM-8FLN-FRRD-6KZW6
#12967
2014-09-16 20:08:44 9,541 31,700.7 41 (Solo miner) iSCAL
#12966
2014-09-16 20:03:37 9,522 8,427.21 22 burstpool2 BURST-RCSC-W9BQ-WGG4-C6CKJ
#12965
2014-09-16 20:02:36 9,518 5,338.72 18 v2 pool AegiBurst
#12964
2014-09-16 19:59:51 9,502 4 2 BURST-2P3F-YPJF-5P62-C8YMG BURST-5VUT-WYLS-XTSK-4QALL
#12963
2014-09-16 19:58:28 9,528 9,995.83 28 BurstPool BURST-8C95-7VBV-KAAT-GDKTT
#12962
2014-09-16 19:54:48 9,504 1,192.34 4 (Solo miner) BURST-YY2J-6RCF-J7ZN-FHKT9
#12961
2014-09-16 19:54:34 9,504 1,033.51 4 (Solo miner) BURST-H57L-M445-E5XF-FKXGA
#12960
2014-09-16 19:53:54 9,538 11,719.45 38 v2 pool BURST-DHMM-8TL6-V3FQ-G487N
#12959
2014-09-16 19:53:00 9,506 8,569.76 6 (Solo miner) BURST-GHY4-PU6D-ZKUG-3NE5Y
#12958
2014-09-16 19:51:38 9,552 49,522.24 27 v2 pool BURST-VKRH-DTP4-64KM-6DU4D
#12957
2014-09-16 19:43:06 9,507 6,383.85 2 (Solo miner) 2 Takte später
#12956
2014-09-16 19:40:22 9,502 838.08 2 BurstPool Ghironet
#12955
2014-09-16 19:36:31 9,519 17,518.96 6 (Solo miner) vaxman
#12954
2014-09-16 19:33:38 9,505 4,707.1 5 (Solo miner) M4dd0g
#12953
2014-09-16 19:32:23 9,503 503.16 3 (Solo miner) BURST-NJJM-DPAE-QDUZ-ENPUC
#12952
2014-09-16 19:31:06 9,503 501.01 3 BURST-HYVQ-G2UH-H6Z3-F5SZJ BURST-8QW6-6JA9-TRHP-9MG5H
#12951
2014-09-16 19:27:56 9,524 8,589.18 24 (Solo miner) BURST-5YBX-W97K-PEHB-C4XPX
#12950
2014-09-16 19:25:02 9,515 4,412.46 15 (Solo miner) BURST-Z8ZB-HK5T-FJV5-C63MX
#12949
2014-09-16 19:24:45 9,537 24,713.43 20 (Solo miner) M4dd0g
#12948
2014-09-16 19:22:34 9,513 53,487 13 v2 pool BURST-PWP7-CNV9-NFFD-ESUAG