×2019-07-15: NEW BRS 2.4.2 version avaliable at GitHub
Last block forged:
Height Created Reward Sent #TXs Pool Forger
#24882
2014-10-20 04:18:12 9,028 1,310.85 3 burstpool3 BURST-UZQD-PGEM-7UCF-2KW5K
#24881
2014-10-20 04:17:12 9,054 9,439.04 29 burstpool2 BURST-8KFE-YGQY-BV6C-45WEY
#24880
2014-10-20 04:11:58 9,049 48,454.16 24 burstpool2 PetaByte
#24879
2014-10-20 04:08:28 9,025 0 0 v2 pool BURST-L77D-2GPQ-XXHT-4JLHY
#24878
2014-10-20 04:07:41 9,054 8,914.79 29 v2 pool BURST-VCZ3-K9MH-SWDA-GGL2G
#24877
2014-10-20 03:53:29 9,058 10,490.58 33 (Solo miner) BURST-QR5K-FFHZ-3RCD-9SL7T
#24876
2014-10-20 03:50:06 9,027 1,083.25 2 v2 pool BURST-HCCC-LF37-R9YG-FK5JJ
#24875
2014-10-20 03:48:48 9,059 12,309.97 34 v2 pool drbobbo
#24874
2014-10-20 03:44:33 9,046 13,187.06 14 (Solo miner) BURST-P3C8-ZD3T-4SUW-5YRJ2
#24873
2014-10-20 03:33:44 9,029 2,208.18 4 v2 pool BURST-JTCU-9BUC-5FKD-AUH8V
#24872
2014-10-20 03:32:20 9,038 4,495.71 13 (Solo miner) BURST-M5NS-FA7N-N7SG-EPENE
#24871
2014-10-20 03:28:50 9,028 1,767.13 3 (Solo miner) BURST-HVUM-G54C-BA22-8H53Z
#24870
2014-10-20 03:26:25 9,041 46,692.49 16 burstpool2 BURST-TLYV-GTKJ-9JYJ-HXVAH
#24869
2014-10-20 03:16:00 9,060 24,758.32 34 (Solo miner) BURST-M5NS-FA7N-N7SG-EPENE
#24868
2014-10-20 03:08:42 9,060 11,138.96 35 (Solo miner) BURST-YBGR-MS5H-M7H4-DRWFS
#24867
2014-10-20 03:08:08 9,040 5,014.25 15 BurstPool BURST-235X-V8NR-QV3R-FAAK4
#24866
2014-10-20 03:04:30 9,049 7,734.3 24 v2 pool BURST-GQUY-5YTH-ZC39-66WV5
#24865
2014-10-20 03:03:42 9,066 46,899.69 41 burstpool2 Stephen Scott
#24864
2014-10-20 02:57:43 9,036 3,417.76 11 v2 pool BURST-Y4GP-QBGQ-PUMU-CVBZY
#24863
2014-10-20 02:53:17 9,101 23,798.07 76 v2 pool BURST-JPV8-RWMY-NS4H-A5S5W
#24862
2014-10-20 02:51:37 9,026 321.65 1 (Solo miner) BURST-SQJY-WPEX-HK88-DRYZQ
#24861
2014-10-20 02:51:07 9,041 13,509.15 11 v2 pool BURST-PCE9-ZCNG-UML8-4M5ED
#24860
2014-10-20 02:45:07 9,158 18,588.88 130 BurstPool BURST-62XD-8G8Y-F624-63928
#24859
2014-10-20 02:42:21 9,040 7,039.99 13 (Solo miner) BURST-9HU7-2SX6-AEVC-3JXHT
#24858
2014-10-20 02:39:53 9,056 9,892.53 31 (Solo miner) BURST-X5JM-K2PM-R4SJ-A2TT6
#24857
2014-10-20 02:38:59 9,054 25,305.71 29 BurstPool S2
#24856
2014-10-20 02:31:17 9,060 11,335.41 35 v2 pool BURST-E5DN-YB83-U672-EKWUC
#24855
2014-10-20 02:24:21 9,040 3,590.79 15 v2 pool BURST-M4CG-BQ6F-GBXP-4J798
#24854
2014-10-20 02:18:12 9,052 8,759.36 27 v2 pool BURST-GQUY-5YTH-ZC39-66WV5
#24853
2014-10-20 02:17:24 9,067 16,418.6 41 (Solo miner) BURST-M5NS-FA7N-N7SG-EPENE
#24852
2014-10-20 02:10:18 9,026 257.24 1 v2 pool BURST-MGWN-HY3A-F89C-F9CZL
#24851
2014-10-20 02:09:49 9,037 7,656.38 12 v2 pool BURST-9HMZ-E5XX-Q8WX-28K5Q
#24850
2014-10-20 02:02:18 9,026 250.3 1 BurstPool pappas
#24849
2014-10-20 02:01:28 9,025 0 0 burstpool2 BURST-GQEM-QHNY-LKUU-AVL8K
#24848
2014-10-20 01:57:31 9,027 0 2 burstpool2 BURST-YND6-BFQ3-VKHL-EL54W
#24847
2014-10-20 01:40:25 9,026 1,239 1 (Solo miner) BURST-CTPZ-YX8E-H5BP-A4Q9L
#24846
2014-10-20 01:37:37 9,057 10,794.39 32 (Solo miner) BURST-RAG7-HLHX-53PX-FNE94
#24845
2014-10-20 01:32:58 9,031 100,000 2 (Solo miner) vaxman
#24844
2014-10-20 01:26:47 9,029 595.32 4 v2 pool BURST-5XJR-HN67-9XLW-DWN3T
#24843
2014-10-20 01:22:48 9,028 3,397.56 3 (Solo miner) PinballDude
#24842
2014-10-20 01:20:54 9,026 281.46 1 (Solo miner) Mining
#24841
2014-10-20 01:20:30 9,030 1,943.68 5 (Solo miner) BURST-94CV-7DGV-CTHZ-EQ7N8
#24840
2014-10-20 01:18:57 9,144 23,075.15 119 (Solo miner) BURST-X983-77Q9-WRWY-GME8R
#24839
2014-10-20 01:16:35 9,056 10,582.27 31 (Solo miner) BURST-7JL6-GMQV-BHM3-AH74J
#24838
2014-10-20 01:15:16 9,025 0 0 v2 pool Burstoshi
#24837
2014-10-20 01:14:49 9,052 8,735.11 27 v2 pool BURST-JTCU-9BUC-5FKD-AUH8V
#24836
2014-10-20 01:12:28 9,052 8,540.28 27 burstpool2 BURST-V6XS-CRY8-RZYC-FRATK
#24835
2014-10-20 01:09:41 9,025 0 0 v2 pool BURST-PCE9-ZCNG-UML8-4M5ED
#24834
2014-10-20 01:08:21 9,182 19,387.26 157 v2 pool BURST-M4CG-BQ6F-GBXP-4J798
#24833
2014-10-20 01:04:53 9,031 1,688.23 6 (Solo miner) BURST-XWWL-LC6P-RJPM-5X6TD