Account BURST-6KZL-YXTJ-Q3K2-4ZYT8
Account ID 2551253967808120818
Public Key
500C7FCB6562263ECAD2A522761136DD20FC18DB89855D6D6C1493A7645C2E74
Name James
Balance +14,545.78 Burst
Received +381,337.21 Burst in 1305 transactions
Sent -351,222 Burst in 67 transactions
Transaction fees paid -67 Burst
Solo mined balance
+0 Burst in 0 blocks
+0 in fees
+0 Burst in total
Pool mined balance
+554,370 Burst in 63 blocks
+3,319 in fees
+557,689 Burst in total
Pool reward balance
+0 Burst in 0 blocks
+0 in fees
+0 Burst in total
Reward assignment BURST-G3HT-J7XY-G7TS-7VVA4
koko2530