Account ID #17245305354740792766

Account BURST-GZFY-V929-XSU3-G3XNY
Public Key
B9C9528A6D66F826766143B1BC388BE24C2153E581462AA1BE82625F1DB8E729
Name B35
Balance +350.53 Burst
Received +13,223.07 Burst in 90 transactions
Sent -12,870.04 Burst in 7 transactions
Transaction fees paid -2.5 Burst
Solo mined balance
+0 Burst in 0 blocks
+0 in fees
+0 Burst in total
Pool mined balance
+16,229 Burst in 21 blocks
+24.08 in fees
+16,253.08 Burst in total
Pool reward balance
+0 Burst in 0 blocks
+0 in fees
+0 Burst in total
Reward assignment BURST-S8Z2-TQ7W-ECVP-FM4FP
BMF50POOL.BURSTCOIN.ROᶜË...