Account BURST-KL7V-LNQG-SMNR-FVF29
Account ID 15240668863376443579
Public Key
D23C7BD2798460A211C274E845B36D959727BFD02F0906F9C4433B4EB73BF90F
Name N/A
Balance +100.96 Burst
Received +14,813.33 Burst in 185 transactions
Sent -14,657.38 Burst in 55 transactions
Transaction fees paid -55 Burst
Solo mined balance
+0 Burst in 0 blocks
+0 in fees
+0 Burst in total
Pool mined balance
+10,392 Burst in 8 blocks
+131 in fees
+10,523 Burst in total
Pool reward balance
+0 Burst in 0 blocks
+0 in fees
+0 Burst in total
Reward assignment BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942
PoCC Pool: 50-50