×2019-07-15: NEW BRS 2.4.2 version avaliable at GitHub
Account BURST-MJF3-2EKU-6F8V-DCHKZ
Account ID 13818708330860364193
Public Key
D2AECD8723318F764FBAA00ED951D12D2763F07A70B5C3DD671F787406643F58
Name Gilbert
Balance +13,474.57 Burst
Received +159,875.21 Burst in 892 transactions
Sent -145,795.4 Burst in 11 transactions
Transaction fees paid -5.24 Burst
Solo mined balance
+0 Burst in 0 blocks
+0 in fees
+0 Burst in total
Pool mined balance
+164,329 Burst in 252 blocks
+444.1 in fees
+164,773.1 Burst in total
Pool reward balance
+0 Burst in 0 blocks
+0 in fees
+0 Burst in total
Reward assignment BURST-8KLL-PBYV-6DBC-AM942
PoCC Pool: 50-50